Terdapat ralat dalam alat ini

Isnin, 25 Jun 2012


GURINDAM

DEFINISI DAN CIRI

MENURUT Ismail Hamid (1989), istilah gurindam berasal daripada bahasa Sanskrit. Walaupun berasal daripada bahasa asing, tetapi dalam perkembangan puisi melayu, gurindam yang berkembang dalam tradisi lisam melayu mempunyai bentuknya tersendiri dan berlainan dengan gurindam dalam bahasa Sanskrit.Menurut Raja Ali Haji, “… Adapun gurindam itu, iaitu perkataan bersajak akhir pasanganya, tetapi sempurna perkataanya  dengan  satu pasangannya sahaja, jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat dan sajak yang kedua itu jadi seperti jawab” Sutan Takdir Alisjahbana ,1954).
                Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Raja Ali Haji, Sutan Takdir Alisjahbana (1954) menjelaskan nahawa pembentukan gurindam yang biasanya terjad daripada sebuah kalimat majmuk, yang dibahagikan menjadi dua baris yang bersajak. Tiap-tiap baris itu ialah sebuah kalimat, dan perhubungan antara dua buah kalimat itu biasanya ialah perhubungan anak kalaimat dengan induk kalimat. Jumlah suku (suku kata) tiap-tiap baris itu tidak ditentukan. Demikian juga rimanya tiada tetap.
                Dfinisi yang diberikan olejh Raja Ali dan Sutan Takdir Alisjahbana ini hanya menyentuh bentuk sahaja. Menurut Za’ba (1962), gurindam merupakan puisi yang tidak mengandungi sukatan yang tetap. Puisi ini mengandungi fikiran yang bernas dan diubah dlam bahasa yang begitu indah untuk dinyayikan bagi tujuan hiburan.
                Sebelum itu, dalam pelita Bahasa Melayu Penggal 3 (1957), Za’ba pernah mengatakan bahawa , “gurindam dan seloka lebih kurang sama, iaitu sejenis syair meleret yang tidak teratur,berangkap-rankap dan tiada tetaap kukatannya, timbanganya dan sajaknya. Maka, jika ada pun perbezaannya antara dua itu ialah pada keadaan isinya dan bahasanya sahaja iaitu:
a.       Gurindam nahasanya selalu padat dan bernas, dan isinya lebuh cenderung kepada rinag, dan sukacita sebagai nyanyian, jenaka, senda gurau, kelakar, dan sindiran giat yang bermain-main dan mengeli-gelikan hati. yang demikian menunjukkan ada kesempatan boleh melengah-lengahkan masa dan menyuka-nyukakan hati.
b.      Seloka bahasanya kerap kali meleret dan lanjut, dan sindir giatnya selalu tajam dan bisa seperti mengejek san selain daripada itu boleh juga isinya mengundungi perasaan-perasaan hiba-rawan, sedih-sayu, asyik-berahi, berkhayal, mimpi dan angan-angan. Yang demikian menunjukkkan ada kesempatan pula boleh melengah-lengahkan masa dengan perkara-perkara seperti itu.
Menurut Mohd. Talib Osman (1979), huraian Za’ba seperti diatar telah meluaskan lagi struktur gurindam dan seloka daripada yang diberikan oleh Sutan Takdir Alisjahbana Taupun Raja Ali Haji.
                Harun Mat Piah (1989), kemudian menjelaskan lagi definisi gurindam berdasarkan bentuknya iaitu sejenis puisi Melayu Lama yang tidak tetu bentuknya sama ada terikat ataupun tidak. Bentuk yang terikat terdiri daripada dua baris serangkap, dam mengandungi tiga hingga enam patah perkataan dalam sebaris dengan rimanya a,a. Biasanya beberapa rangkap gurindam diperlukan untuk melengkapkan satu keseluruhan idea.
                Seperti seloka, gurindam bukanlah puisi yang lumrah di gunakan oleh masyarakat Melayu. Bentuk ini lebih formal penggunaannya. Puisi ini mungkin digunakan dalam majlis-majlis tertentu. Oleh itu , sangat sukar untuk mencari contoh gurindam kecuali yang wujid dalam bentuk tulisan iaitu “Gurindam Dua Belas” yang dihasilkan oleh Raja Ali Haji.

FUNGSI
Berdasrkan isinya, gurindam dapatlah dianggap sebagai puisi yang digunakan untuk tujuan pendidikan dan hiburan. Selain ittu, gurindam juga berfungsi sebagai dokumentari gambaran masyarakat yang dapat memancarkan kreativitidan estetika serta daya intelektua masyarakat Melayu lama dalam menangani hal kehidupan mereka. Gurindam juga dapat dijadikan media komunikasi antara ahli masyarakat, terutama dalam majlis-majlis yang formal.Ahad, 24 Jun 2012


TALIBUN


Definisi dan Ciri-ciri


Harun Mat Piah (1989), Ismail Hamid (1987) mendefinisikan talibun sebagai puisi berangkap tentang perincian sesutau objek atau peristiwa, dan umumnya terdapat dalam genre lipur lara (cerita kaba) di kalangan masyarakat Minangkabau.
                Mohd. Taib Osman (1979) pula mendefinisikan talibun ini sebagai “ikatanpuisi bebas”. Puisi ini menurut beliau merupakan puisi yang memakai kata-kata yang menimbulkan gambaran mata kerana kata-kata yang digunakan dapat menimbulkan pemikiran dan pendengaran tentang imej yang lantang dan bermakna. Baris-barisnya memberi dua macam gambaran, iaitu gambaran bunyi yang seolah-olah kita mendengarnya, dan gambaran objek-objek dalam situasinya masing-masing. Kedua-dua gambaran ini berlatarbelakangkan alam melayu.
                Terdapat pelbagai tema Talibun yang terungkap di dalam cerita-cerita lipur lara Melayu yang berdasarkan kepada fungsi puisi tersebut di dalam karya atau cerita tersebut  iaitu:
a.       Memerikan kebesaran, kehebatan, dan keagungan sesuatu tempat seperti negeri, kota, dan Bandar.
b.      Memerikan keadaan dan kesibukan atau keajaiban sesutau peristiwa dan suasana.
c.       Memerikan kehebatan dan kecantikan sesuatu objek seperti pakaian.
d.      Memerikan sikap dan kelakuan manusia.
Selain tema, Talibun juga boleh dikenal melalui pengunaan bahasa berulang yang menjadi lumrah dalam pembentukan.
        Teknik pengulanagn ini bukan sahaja wujud dalam pengunaan gaya bahasa tetapi juga dalam pengulangan seluruh puisi tersebut. Wilkinson menamakan puisi tersebut sebagai runs, yang merujuk kepada konsep pengulangandi bahagian permulaan tetapi di bahagian akhir telah ditambah dengan ungkapan puisi lain.
        Menurut Ismail Hamid (1987) emngulangan ini terjadi kerana talibun sangan mementingkan bahasa yang berirama yang menjadi kegemaran masyarakat terutamanya de kalangan mesyarakat secara meluas seperti  berpidato atau semasa bergurau senda.
FUNGSI
Fungsi utama dan Khusus talibun ialah untuk memberikan secara terperinci tentang sesutau gambaran seperti suasana, benda dan sifat manusia dalam bentuk yang ringkas, teliti dan menyeluruh. Umumnya, talibun merupakan gambaran pemikiran masyarakat khlayak yang mementingkan perincian tentang sesuatu, tetapi disusun dan dibentuk dengan keindahan terutamanya dalam penguunaan gaya bahasa.TEPUNG TAWAR
Pertama alat Tepung Tawar.
Daun setawar penawar biasa,
Bisa dilaut bias dibumi,
Bisa terbang di buat orang,
Bisa racun dengan santau.

Daunsedinding penyejuk hati.
Kalau marah mulai marak,
Dapat teduh isaounya,
Dapat membunag hati dengki,
Dapat membunag umpat  puji,
Dapat menyabar-menyabar hati.

Daun ati-ati tanda bijak.
Bijak bercakap bijak berunding,
Bijak mengambil kata putus,
Bijak duduk di orang ramai.

Daun gandarusa daun penangkal.
Menengkai musuh dari luar,
Menangkal musuh dari dalam,
Menagkal sihir dengan serapah.

Menagkal tuju dengan tinggam.
Yang dibawa jin lalu,
Yang dibawa hantu peleit,
Yang dibawa puaka jembalang.

Bedak limau pencuci hati,
Mencuci dengki dengan iri,
Mencuci dengki dengan khianat,
Mencuci dendam berkepanjangan,
Mencuci salah dengan silih,
Mencuci penyakit nan menahun.

Air percung tanda ikhlas.
Ikhlas dalam bergaul,
Ikhkas dalam bergaul,
Ikhlas dalam bercakap,
Ikhlas beri-memberi,
Ikhlas tolong- menolong

Beras kunyit beras basuh.
Tiga dengan beras bertih,
Itulah tanda rezeki dating,
Rezeki tiba dari langit,
Rezaki tumbuh dari bumi,
Rezeki timbul dari laut,
Rezeki keluar dari hutan,
Yang dating tidak berpintu,
Yang tibanya tidak berketika.


Sumber: tenas Effendy, 1987.
                        Ungkapan Tradisional Melayu Raiu.
                        Kuala Lumpr: dewan bahasa dan pustaka.

SELOKA
DEFINISI DAN CIRI

DARI segi istilah, seloka berasal  daripada perkataan Sanskrit, seloka iaitu sejenis puisi yang terdiri daripada dua baris atau dua kerat, yang setiap satunya mengandungi 16 suku kata, yang disusun dalam empat unit. Dalam kesusasteraan Melayu tradisional, seloka merupakan sejenis puisi bebas dari segi rangkap (samada berangkap atau tidak berangkap). Jika berangkap, tidak tentu barisnya dalam serangkap dan tidak tentu jumlah perkataannya dalam sebaris. Seloka juga boleh jadi mempunyai rima atau tidak. Seloka biasanya memerlukan beberapa baris atau rangkap untuk melengkapkan keseluruhan idea (Harun Mat Piah, 1989).
                Dari segi bentuk, seloka sama sahaja seperti puisi bebas yang lain seperti gurindam, talibun, atau teromba. Walaupun begitu, jika dilihat dari aspek isi, puisi ini berbeza antara satu sama lain. Dari segi isi, seloka biasanya mengutarakan isinya secara mengejek, sindiran atau dalam nada jenaka, dan kadang-kadang mengandungi nada dalam atau perasaan asyik dan khayal.
                Oleh sebab seloka biasanya digunakan untuk menyindir ayau berkias, tidaklah menghairankan mengapa seloka mengandungi banyak peribahasa yang selalu disusun dengan cara yang senada atau mempunyai irama, sehingga kadang-kadang seloka sama dengan peribahasa berirama.
                Dalam hal ini, pengenal kepada peribahasa berirama ialah nada yang dibawa olehnya. Peribahasa berirama tidak mengandungi nada-nada ejekan atau sindiran yang sinis tetapi seloka mengandungi ejekan dan nada-nada sinis; menyindir terhadap sesuatu kelakuan sesetengah amggota masyarakat melalui peribahasa yang disusun secara sejajar untuk menghasilkan irama tersebut. Secara keseluruhannya, seuntai seloka merujuk kepada cerita jenaka yang telah benar-benar dikenali dalam masyarakat seperti Pak Kaduk, Cerita Pak Pandir, Cerita Lebai Malang, dan Cerita Emak Si Randang. Seloka tersebut bertujuan untuk menyindir anggota masyarakat yang berperangai seperti watak-watak tersebut.
                Seloka biasanya mengandungi bahasa yang penceritaannya meleret-leret dan lanjut, sindir giatnya selalu tajam dan biasanya seperti mengejek, menyindir dan menempelak, dan mengandungi perasaan yang hiba dan rawan.

FUNGSI

Fungsi seloa amat terbatas. Secara umumnya, seloka dapat menggambarkan masyarakat yang melahirkannya iaitu masyarakat yang amat mementingkan keharmonian dan ketatasusilaan. Bersesuaian dengan sifat halus orang melayu, puisi seloka digunakan untuk mengkeritik sebarang perlakuan negative anggota masyarakat tanpa menyinggung perasaan individu sasaran. Puisi seloka tidak digunakan secara meluas sebagaimana peribahasa atau teromba. Fungsinya amat bergantung kepada isinya iaitu:
a.       Untuk Menyindir seseorang.
b.      Untuk mengejek seseorang.
c.       Untuk menempelak sesorang.
d.      Untuk melahirkan rasa benci terhadap sesuatu kelakuan manusia.
e.      Untuk memberi pengajaran dan panduan kepada seseorang.
f.        Sebagai alat kawalan sosial/protes sosial.

SELOKA PAK BALUNG-AYAM TAMBATAN
Oleh Iladam

Episod Pertama
(Sungguh Bertuah Nasib Pak Balung)

Kasih dicurak sayang diberi,
Makan dihidang minum disaji,
Tak perlu kias tak perlu cari,
Beras padi dating sendiri.

Hilang dicari lambat diturut,
Bulu dicuci leher diurut,
Paruh diasah taji diraut,
Ekor dibelai najis dikau.

Lupa diri lupa daratn,
Berkokok lantang bersahut-sahut,
Akulah handal akulah jantan,
Akulah jaguh ayam tambatan.

Episod Kedua
(Sungguh Malang Nasib Pak Balung)

Nasib Pak Balung belung pasti,
Entah untung entahkan rugi,
Entah hidup entahkan budi,
Entah maut di hujung taji.

Entah pekak entah buta,
Entah monyok mungkin gila,
Entah patah tergeliat,
Atau pincang seumur hidup.

Episod Ketiga
(Sungguh Kasihan nasib Pak Balung)

Dalam gelanggang satu bulatan,
Di situlah Pak Balung dilepaskan,
Tanpa sebab tanpa alas an,
Bersabung nyawa beradu kekuatan.

Bulu dicabut bertebangan,
Darah merah bercucuran,
Kulit daging berkecaian,
Wang ringgit bertukar tangan.

Yang kalah jatuh terkapai,
Yang menang mandi darah,
Siapa yang untung ketawa besar,
Siapa yang rugi menyumpah-nyumpah.

Episod Keempat
(Sungguh Sedih Nasib Pak Belang)

Orang menang awak parah,
Orang ketawa awak berdarah,
Akibat megah diri,
Akhirnya menjilat luka sendiri.

SELOKA SI LUNCAI

Sikap Si Luncai, biarkan, biarkan…
Ada rumah tiada dijaga,
Ada anak tidak dilatih,
Ada ternakan tidak dibela,
Ada kebun tidak ditanam,
Ada cerdik tiada selidik,
Ada belajar kepalang ajar,
Ada mengaji taida menkaji,
Ada masa  tiada kuasa,
Ada kuat tiada buat,
Biarkan, biarkan…!
Si Luncai pun terjun dengan labu-labunya.

Sumber : Md. Ali Bachik (Iladam), 1989,
                Himpunan puisi klasik.
                Shah Alam: Marvilis publisher

Isnin, 18 Jun 2012PANTUN


PENGENALAN
Pantun merupakan puisi melayu yang paling popular jika didasarkan daripada penggunaan yang paling meluas. Bukan itu sahaja , puisi juga yang paling mendapat perhatian para pengkaji untuk diteliti, tidak kira pengkaji  tempatan mahupun pengkaji luar. Pantun juga merupakan puisi Melayu yang tidak diragukan sifat keasliannya.


DEFINISI
Harun Mat Piah (1980),telah memberikan definisi pantun berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya. Aspek dalaman meliputi unsur estetik yang dapat dilihatberdasarkan dua aspek. Pertama, yang berkaitan dengan penggunaan lambang-lambang tertentu  yang terdapat dalam pantun mengikut tanggapan dan pandanggan dunia masyarakat melayu, dan yang kedua, berdasarkan hubungan makna antara pasangan pembayang dengan pasangan maksud samada secara konkrit atau abstrak.
Berdasarkan aspek ini (tema dan persoalan) , pantun biasanya menyentuh hamper keseluruhan kehidupan masyarakat Melayu. Daripada itu penelitian terhadap isi (tema dan persoalan) jugatelah membawa kepada pengelompokan pantun yang lebih sistematik ( Harun Mat Piah, 1989;63), seperti  pantun kanak-kanak, pantun cinta dan kasih sayang, telatah dan cara hidup masyarakat, pantun teka-teki, pantun puji-memuji, atau sambutan, pantun nasihat dan pendidikan, pantun agama dan kepercayaan, pantun adat, pantun peribahasa, pantun naratif atau cerita dan sebagainya.
Pengelasan tersebut dapat pula dipecahkan kepada kelompok-kelompok tema yang lebih kecil. Misalnya, tema nasihat dan pendidikan dapat dipecahkan kepada tema budi, dan kias barat. Pantun tentang nasib dan jenaka pula boleh dimasukkan ke dalam golongan pantun telatah dan cara hidup masyarakat.
Berdasarkan aspek luarannya, ciri pantun tersebut dapat dilihat daripada aspek struktur nya atau ciri visualnya iaitu;


I. Pantun mempunyai  rangkap-rangkap yang berasingan. Setiap rangkapnya terbina daripada baris-baris yang sejajar dan berpasangan seperti  2, 4, 6, sehingga 16. Rangkap pantun yang paling umum ialah memounyai  4 baris serangap. Pembentukan  rangkap berdasarkan baris ini telah menjeniskan pantun Melayu iaitu pantun 2 kerat (pameo atau pantun kilat), pantun 4 kerat, pantun 6 kerat, pantun 8 kerat, dan seterusnya hingga pantun 16 belas kerat. Terdapat juga pantun yang wujud secara berkait yang dinamakan pantun berkait (Zainal Abidin Bakar 1991), dan biasanya dalam bentuk 4 kerat.


II. Setiap baris mengandungi kata dasar antara 4 hingga 5 patah perkataan, dengan jumlah suku kata antara 8 hingga 12. Yang biasanya ialah lapan hingga sepuluh suku kata dalam sebaris.


III. Setiap stanza atau rangkap pantun mempunyai dua unit atau kuplet iaitu unit atau kuplet pambayang atau sampiran (separuh jumlah baris bahagian pertama) dan unit atau kuplet bermaksud (separuh jumlah baris bahagian kedua).


IV. Mempunyai sskema rima hujung yang tetap iaitu a-b, a-b dengan sedikit variasi a-a, a-a; a-b, a-b;  dan sebagainya. Tetapi yang lumrahnya ialah a-b, a-b.


V. Setiap rangkap pantun merupakan satu keseluruhan, iaitu mengandungi satu fikiran yang berbulat dan lengkap yang dapat dikesan melalui maksud pantun  dalam rangkap tersebut. Walaubagaimanapun, terdapat juga pantun yang  tidak lengkap jika hanya satu rangkap sahaja seperti pantun berkait.


JENIS PANTUN


Menurut kajian dan penelitian yang dilakukan oleh  Zainal Abidin Bakar (1991), pantun dapat dijeniskan berdasarkan  tiga aspek iaitu:


a. SUDUT KHALAYAK
     
      Yang dimaksudkan dengan khalayak ialah penutur den pendengar pantun, yang biasanya dibahagikan kepada tiga jenis khalayak  iaitu: kanak-kanak, dewasa dan orang tua. Pantun kanak-kanak biasanya mengandungi maksud nasihat terutamanya menyentuh tentang alam pendidikan.
Pantun orang dewasa atau orang muda (daripada peringkat remaja hinggalah ke peringkat sebelum berkahwin) ialah pantun yang mempunyai maksud atau tema kasih sayang antara teruna dara, usik-mengusik, tema kepahlawanan, adat resam, budi, nasihat dan sebagainya.
       Pantun orang tua pula biasanya ialah pantun yang mengandungi maksud nasihat, kias dan ibarat, adat resam serta mengandungi nilai kemasyarakat dan kebudayaan.


b. SUDUT BENTUK


Bentuk pantun dapat dilihat daripada jumlah baris dalam setiap rangkapnya. Menurut Zainal Abidin Bakar (1991), pantun dikenal pasti mempunyai empat kumpulan jika berdasarkan jumlah baris dalam rangkapnya iaitu:


i. Pantun 2 baris atau 2 kerat, yang dikenal pasti sebagai pameo atau pantun kilat.
ii. Pantun 4 baris atau pantun 4 kerat; juga dikenali sebagai kuatren.
iii. Pantun yang lebih daripada 4 baris.
iv. Pantun berkait.


Menurut  Zaba (1965), dari segi penciptaannya, dipercayai bahawa pada peringkat awal, pantun hanya terdiri daripada dua baris dalam serangkap. Kemudian, pantun telah  berkembang menjadi pantun-pantun yang lebih banyak barisnya sehingga enam belas  baris. Terdapat juga pantun yang berbentuk secara berangkai-rangkai, yang dinamakan pantun berkait atau dikenali juga pantun terikat. Pantun berkait antara satu rangkap dengan rangkap berikutnya sehingga beberapa rangkap untuk membentuk satu wacana yang lebih lengkap.
Terdapat dua cara perkaitan dalam pambentukan pantun berkait ini, iaitu perkaitan antara baris kedua unit pembayang dalam serangkap pantun adalah menjadi baris pertama unit pembayang pada rangkap berikutnya, dan baris keempat maksud pantun dalam serangkap pantun menjadi baris ketiga atau baris pertama unit maksud dalam serangkap pantun. Seperti juga dengan jenis pertama, pembahagian pantun berdasarkan bentuknya, menurut Zainal Abidin Bakar (1991:30), tidak begitu penting kerana yang dipentingkan dalam pantun ialah isi dan keindahan pantun itu sendiri dalam perspektif masyarakat Melayu.


c. SUDUT  TEMA


Menurut Zainal Abidin Bakar (1991), pantun juga boleh diklafikasikan kepada sebelas tema iaitu:
i. Pntun adat dan resam manusia.
ii. Pantun agama dan kepercayaan.
iii. Pantun budi.
iv. Pantun jenaka dan permainan.
v. Pantun teka-teki.
vi. Pantun kepahlawanan.
vii. Pantun nasihat dan pendidikan.
viii. Pantun peribahasa dan perbilangan.
ix. Pantun kias dan ibarat.
x. Pantun kembara dan perantau.
xi. Pantun percintaan.


FUNGSI


Dalam masyarakat Melayu, fungsi pantun ialah seperti yang berikut:


a. Digunakan dalam aktiviti masyarakat seperti dalam kegiatan seni, keagamaan, dan adat istiadat.
b. Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan isi hati dan hajat, seperti  sanjungan, pemujaan dan ucapan                selamat kepada seseorang dalam sesuatu upacara atau majlis rasmi.
c. Sebagai alat hiburan dan bahan jenaka serta gurau senda, terutamanya pantun jenaka dan pantun usik-mengusik serta pantun dalam permainan.
d. Sebagai alat pendidikan samada secara menyindir, kiasan atau berterus terang.
e. Sebagai alat menguji ketajaman akal dan kehalusan perasaan seperti pantun teka-teki, pantun peribahasa dan pantun yang terdapat dalam puisi adat atau teromba.
f. Sebagai alat untuk mendapat gambaran masyarakat, terutamanya sebagai gambaran minda dan pemikiran masyarakat Melayu, pandangan hidup, harapan, cita-cita, daya estetik dan perspektif mereka seluruhnya. Oleh itu, banyak sarjana  berpendapat bahawa untuk mengenal bangsa Melayu, kenali pantun mereka.


PANTUN ENAM KERAT


Sultan Muda dari Lambung,
Memikul cangkul dengan bajak,
Singgah minum di lepau nasi,
Sudah serkah tempat bergantung,
Telah patah tempat berpijak,
Budi yang baik tetap di hati.


Banyak orang di atas Bukit Cina,
Daun nanas serak-serakan,
Burung Tempua di pohon saga,
Zaman sekarang ringgit berguna,
Emas perak jadi taruhan,
Budi baik terpinggir juga.


Padi bukit padi huma, 
Taruh mari di dalam peti,
Dibawa orang ke Tanjung Jati,
Budimu tuan saya terima,
Sudah terlekat didalam hati,
Terpahat kukuh hingga ke mati.


Buah Lada lebat di pangkal,
Gugur daun dengan buahnya,
dibawa dagang pergi ke seberang,
Sungguh ringgit penuh sekapal,
Budi tiada apa gunanya,
Nama pun tidak disebut orang.


Dari Johor ke Majapahhit,
Singgah berlabuh di pulau Bangka,
Ambil muatan gula dan remaph,
Jika masyur budi yang baik,
Jangan pula mengada-ngada,
 Orang keliling menjadi menyampah.


PANTUN LAPAN KERAT


Semenjak kentang yang jadi gulai,
Ubi tidak bersama lagi,
Taruh pucuknya ditepi kali, 
Tempat mandian si anak desa,
Semenjak ringgit yang jadi nilai,
Budi tidak dipandang lagi,
Terbuang sisih tidak dipandang lagi,
Tinggallah haiti menjeruk rasa.


Daun selasih daun ke;adi,
keladi ditanam di tepi tanjung,
Tanjung bernama Tanjung karang,
Tempat orang mengail sepat,
Hati kasih kerana budi,
Budi baik rasa nak junjung,
Sampai bila nak dikenang orang,
Kenangan sampai ke akhir hayat.


PANTUN SEPULUH KERAT


Burung pipit terbang melayang,
Mari hinggap di rumpun padi,
Padi terletak di Balik Mayng,
Mayang berada di sudut laman,
Laman dihias pahon kelapa,
Bukan ringgit pandangan orang,
Pandangan atas bahasa budi,
Budi yang baik tak akan hilang,
Tetap dikenang sepanjang zaman,
Sampai mati terkenang jua.


PANTUN DUA BELAS KERAT


Tarik kerakap batang padi,
Dibawa orang dari laut,
Padi jangan digemparkan,
Kalau gempa antara gugur,
Bila gugur masuk perigi,
Di situ ditanamkan pula,
Tuan seorang yang baik budi,
Sebab budi hati terpaut,
Walau sedetik tedak terlupakan,
Klau lupa antara tidur,
Dalam tidur menjadi mimpi,
Jika terbangun teringat pula.


SYAIR


KESELURUHAN pengkaji sependapat bahawa istilah syair berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud puisi secara umum. Dalam bahasa Melayu, istilah syair sudah menjadi satu istilah yang khusus. Syair melayu tidak beracuankan syair daripada tradisi Arab atau mana-mana puisi Arab-Parsi tetapi dalam bentuk dan acuan asli masyarakat Melayu (Harun Mat Piah, 1989). Namun terdapat juga mendapat yang mengatakan bahawa syair Melayu juga dipengaruhi oleh syair atau puisi Arab (lslam).
Orang Melayu berkenalan dengan syair sejak zaman awal bertapaknya Islam di alam Melayu melalui pengkajian kitab yang terdapatnya bentuk syair seperti kitab Al-Luma? Fusus al-Hakim, Al-Insan al-Kamil yang dibawa oleh pengembang agama Islam ke Melaka. Syair berbahasa Arab yang terawal ialah cacatan batu nisan Sultan Malik al-Salleh (1297 M) di Pasai. Selepas itu terdapat syair berbahasa Melayu yang pertama di batu bersurat atau prasasti Minye Tujuh (1380 M). Dalam Sulalatus Salatin Sejarah Melayu terdapat penggunaan syair, samada dalam bahasa Arab mahupun bahasa Melayu. Dalam perkembangan persuratan Melayu selanjutnya, Hamzah Fansuri, seorang tokoh ulama dan pujangga Melayu merupakan individu yang telah menghasilkan syair dalam bentuk yang lebih Melayu dengan cukup berkesan dan ilmiah temanya. Selepas itu, syair terus berkembang pesat dengan bentuknya yang lebih mantap dan tekal. Semenjak itu, syair Melayu sudah menyimpang daripada bentuk syair Arab yang menjadi tiruannya.
Dalam pustaka persuaratan Melayu, syair merupakan jenis puisi yang kedua terbesar jumlahya selepas pantun. Sebagaimana pantun, syair boleh dihayati berdasarkan ciri dan fungsinya.
Ciri atau sifat syair boleh dilihat berdasarkan aspek bentuk dan isi.


a. BENTUK SYAIR


Bentuk konvensional syair Melayu mengandungi empat baris serangkap dengan rima a/a/a/a. Bentuk inilah yang paling dominan dalam masyarakat Melayu walaupun terdapat juga variasi bentuk-bentuk yang lain. Walaubagaimanapun, variasi ini hanyalah dalam bentuk visualnya sahaja khususnya daripada aspek rima akhirnya.
Menurut Harun Mat Piah (1989), syair dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa variasi yang bergantung kepada bentuk rimanya iaitu:


i. Dua baris serangkap dengan rima a/b/ (memerlukan beberapa rangkap).
ii. Tiga baris serangkap dengan rima a/a/b.
iii. Empat baris serangkap  dengan rima a/a/a/a.
iv. Empat baris serangkap dengan rima a/b/a/b.
v. Empat baris serangkap dengan rima a/a/b/b.
vi. Emapat baris serangkap dengan rima a/a/a/b, c/c/c/d, d/d/d/d.
vii. Empat baris seirama.
viii. Empat baris berkait.


b. ISI SYAIR


Menurut Harun Mat Piah (1989:242), berdasarkan isi dan tema, syair Melayu mempunyai tujuh jenis tema yang berbentuk cerita (naratif) dan bukan ceriat (bukan naratif), iaitu:
Syair yang serupa bentuk cerita (naratif) ialah:


i. Syair romantic.
ii. Syair sejarah
iii. Syair keagamaan.
iv. Syair kiasan (aligoris)


Syair bukan cerita (bukan naratif) ialah:


I. Syair agama.
II. Syair nasihat.
III. Tema-tema lain yang berasingan.

Khamis, 14 Jun 2012

SASTEA MELAYU

PANTUN 2 KERAT

Daun palas pucuk ubi,
Orang malas selalu rugi.

Sirih dijinjing menghadap raja,
kalau tak seiring bertaubatlah hamba.

Berakit-rakit kehulu berenang-renang ketepian,
Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian.

Buah selasih dibuat makan,
kerana malas gelap masa depan.

PANTUN 4 KERAT

Anak itik terenang-renang,
Renag kemari mendapatkan roti,
Peristiwa silam jangan dikenang,
menimbulkan rasa gundah dihati.

Buah nangka buah cempedak
cempedak dimakan diwaktu petang,
wahai teman janganlah berlagak,
perbuatan keji dan dihina orang.

Burung kenari singgah dipohon,
memetik buah untuk dimakan,
budi yang baik menjadi amalan,
agar kekal menjadi ikutan.

Padi dan nanas tanam dianjumg,
Tempat pipi membua sarang,
budi dan emas sama dijinjing,
hidup aman dikenang orang.

Buah pala buah cempedak,
Buah ditanam ditepi perigi,
hidup ini janganlah tamak,
kerana tamak selalu rugi.

PANTUN 6 KERAT


Buah cempedak buah nangka,
Buah ditanam ditepi tanjung,
Tanjung bernama tanjung kurap,
Apakah haiwan yang bercahaya,
Apabila malam ianya terang,
Apabila siang ianya malap.

Ikan keli dibeli dipasar,
untuk dimasak sebagai santapan,
Santapan bersama iakn sembilang,
Wahai adik janganlah gusar,
Akan saya carikan jawapan,
Sudah tentu ianya kunang-kunang.

Tepaung gandum tepung jagung, 
Tepung diuli bersama mentega,
Mentega dibeli dikedai Pak Ali,
Jasa baik akan disanjung,
Menjadi amalan kita bersama,
sekiranya kita hormat-menghormati.

PANTUN 8 KERAT

Pasar khamis tanahnya kaya,
tempat orang menjual beli,
tempat juga mencari rezeki,
rezeki diperoleh mengubah kehidupan,
kasih budi jangan dilupa,
sehingga terpendam didalam hati,
menjadi kukuh hingga ke mati,
itulah tanda insan beriman.

Kapur sirih buah pinang,
digulung bersama daun sirih,
sirinh dipetik dari dusun Pak Ali,
dusun bernama dusun pinang,
sebagai insan perlulah penyayang,
buang yang keruh ambil yang jernih,
mensucikan jiwa membersihkan hati,
semoga hidup disenangi orang.

Sirih dipetik dari dusun pak buncit,
untuk dijual dipasar tani,
pasar terletak di Kota besar,
Kota bernama Kota Bentan,
wahai insan segerahlah bangkit,
hidup ini penuhilah berbudi,
budi yang dibuat jangan diperbesar,
supaya kekal sepanjang zaman.

Dari pasar tani ke Gerbang Malam,
Singgah sebentar di air Kuning,
mencari ikan tuk dibuat kenduri,
kenduri dibuat tuk Pak alai,
ingatlah insan sebelum tengelam,
sumpah dan janji mestilah dipegang,
sebelum buruk memakan diri,
semoga hidup diberkati ilahi.